Cuba Accommodations Logo

ACC REIZEN/Cuba Accommodations hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACC Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de (A)lgemene (V)erordening (G)egevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •           Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze

                     zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy   

                Policy;

 •            Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

                      minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 •           Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

                      verwerking van uw persoonsgegevens;

 •           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

                      beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 •           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de

                 uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 •           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

                  wijzen en deze respecteren.

 • Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ACC Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

          Administratieve doeleinden;

 •           Communicatie over de opdracht;
 •           Het uitvoering geven aan of het uitgaan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •          De overeen gekomen opdracht c.q. reisovereenkomst;

Voor deze reisovereenkomst kan ACC Reizen de volgende persoonsgegevens, zoals in paspoort vermeld, van u vragen (deze komt tot stand door invulling van het boekingsformulier):

 •           Voornamen;
 •           (Meisjes-) Achternaam (+ evt. tussenvoegsel);
 •           Geboortedatum;
 •           Geslacht;
 •           Adresgegevens;
 •           Kopie paspoort of paspoortnummer + vervaldatum;
 •           Kopie rijbewijs of rijbewijsnummer + vervaldatum van hoofdbestuurder;
 •           Telefoonnummer thuis + telefoonnummer tijdens de reis;
 •           Gegevens contactpersoon thuis bij calamiteiten onderweg;         
 •           E-mailadres;
 •           Bijzondere persoonsgegevens.

                  (U kunt bijzondere persoonsgegevens met ons delen, o.a. omdat u bijvoorbeeld toestemming hebt gevraagd om te reizen met een medische aandoening, vanwege zwangerschap of omdat u vanwege een voedselallergie bepaalde produkten niet mag       consumeren. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en evt. met derden kunnen delen)

Wij gebruiken deze gegevens om uw reis te organiseren en uit te voeren. Bij het boeken van een reis bij ACC Reizen geeft u uw akkoord dat wij de benodigde gegevens voor uw reis doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van uw reis ter plaatse. We geven niet meer informatie dan nodig voor de uitvoering van uw reis door. Daarbij zullen we (alleen indien noodzakelijk) paspoortkopieën en/of een kopie van uw rijbewijs opvragen.

Uw persoonsgegevens worden door ACC Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 •           Uw personalia gedurende de looptijd van de overeenkomst tot maximaal 6 weken erna (of indien er na terugkeer een klachtenprocedure loopt, niet langer dan noodzakelijk);
 •           Uw adresgegevens, die op de opgestuurde factuur vermeld staan, tot 7 jaar na terugkeer, vanwege de bewaarplicht van de administratie voor de belastingdienst.
 • Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •           Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 •           Het verzorgen van uw reisovereenkomst;
 •           Het verzorgen van de (financiële-)administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Cookies die wij gebruiken

ACC Reizen gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website optimaal funktioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van de interactieve mogelijkheden van deze website.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen nadat u onze site heeft bezocht. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACC Reizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het hieronder vermelde email adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ACC Reizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Mocht u naar aanleiding van ons Privacy Statement vragen of opmerkingen hebben, dan volgen hieronder onze contactdetails hiervoor:

Verantwoordelijke Gegevensbescherming: Alex Huizing

ACC REIZEN / Cuba Accommodations

Chrysantenstraat 14

1214 BM Hilversum

Telefoon: +31 35 6246283 / 06-55920085

Emailadres: management@cuba-accommodations.nl