Cuba Accommodations Logo

         Algemene Reisvoorwaarden CUBA ACCOMMODATIONS

Artikel 1: Promotie en aanbod
1. De gegevens op de Website binden Cuba Accommodations niet, voorzover ze niet vallen onder Artikel 2
2. Cuba Accommodations kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

 Artikel 2: Informatie aan de reiziger
Cuba Accommodations is verplicht:
1. de reiziger alle benodigde informatie te verstrekken die voor een juiste voorbereiding op de reis noodzakelijk is:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten
    op gebied van gezondheidszorg;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een reis- en annuleringsverzekering.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen;
b) naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van Cuba Accommodations, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks Cuba Accommodations.        

 Artikel 3: Informatie van de reiziger
De reiziger moet aan Cuba Accommodations alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Cuba Accommodations, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 Artikel 4: Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis, zal Cuba Accommodations, de boekingsaanvraag per email aan de klant bevestigen.
2. De boeking wordt bindend op het moment dat de reiziger de factuur c.q.boekingsbevestiging per email van Cuba Accommodations ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de reserveringsaanvraag af van die van de factuur/reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de reserveringsaanvraag, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

  Artikel 5: Prijs van de reis
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. (OPTIE) De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 6 weken die aan de datum van vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 5% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan Cuba Accommodations heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 01/11/23 golden en op de tarieven voor vervoer die op 01/11/23 bekend waren.       

 Artikel 6: Betaling van de reissom
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de reserveringsaanvraag (zie bijzondere voorwaarden) van de totale reissom als voorschot, met een minimum van (zie bijzondere voorwaarden).
2. Behalve indien op de reserveringsaanvraag anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan 6 weken vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

        
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract van Cuba Accommodations. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Cuba Accommodations van deze overdracht op de hoogte te brengen (zie art. 2 van Bijzondere Voorwaarden)
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
3. Deze overdraagbaarheid geldt alleen niet bij reservering van autohuur, waarbij de overdragende reiziger als 1e bestuurder gereserveerd staat.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Cuba Accommodations alle kosten in rekening brengen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 9
: Wijziging door CUBA ACCOMMODATIONS vóór het vertrek
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Cuba Accommodations de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór het vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Cuba Accommodations voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór het vertrek, Cuba Accommodations van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 10: Verbreking door CUBA ACCOMMODATIONS vóór vertrek
1. Indien Cuba Accommodations, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
      1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een  supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van een mindere kwaliteit is, moet   Cuba Accommodations het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
      2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) Cuba Accommodations de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en
nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werden gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die er zich op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Cuba Accommodations alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kostenloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten bedrage van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Cuba Accommodations hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 12: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Cuba Accommodations lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van CUBA ACCOMMODATIONS
1. Cuba Accommodations is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot Cuba Accommodations redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract van Cuba Accommodations voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Cuba Accommodations om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. Cuba Accommodations is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van Cuba Accommodations overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.                                                                                                                                            4. Voor zover Cuba Accommodations niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Cuba Accommodations, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 15: Klachtenregeling
1. De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van Cuba Accommodations ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.
2. Klachten als hierboven beschreven dienen uiterlijk 3 weken na terugkomst van de reiziger schriftelijk aan Cuba Accommodations te worden gemeld, vergezeld van een kopie van aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger of dienstverlener.
3. Als indienen van een klacht ter plaatse niet mogelijk is, wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Cuba Accommodations in Hilversum te worden medegedeeld per telefoon of per fax.
4. Als de klacht ter plaatse niet kon worden opgelost en de reiziger heeft na terugkomst in Nederland, met inachtneming van de hierboven omschreven bepalingen, geen bevredigende oplossing door Cuba Accommodations aangedragen gekregen, kan de reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.

BIJZONDERE VOORWAARDEN CUBA ACCOMMODATIONS

Artikel 1: Betaling reissom
a) De inschrijving voor een reis wordt pas definitief na aanbetaling van 25% van de reissom en na ontvangst door de reiziger van de boekingsbevestiging.
b) Het saldo moet betaald zijn uiterlijk 6 weken voor de reis (consumenten) en 4 weken voor de reis (reisagenten)..
c) Bij losse autohuur, dient direct na ontvangst van de factuur/reserveringsbevestiging 25% van het factuurbedrag betaald te worden, indien autohuur langer dan 65 dagen voor ophaaldatum is. Vanaf 6 weken voor ophaaldatum auto dient het restbedrag  (geldt voor zowel reisagenten als particulieren).

Artikel 2: Wijziging en annulatie door de reiziger
Wijzigingen
– tot 3 weken voor de afreis: 100 euro per persoon;
– minder dan 3 weken voor de afreis: zie annulatie.
Annulatie
– tot 60 dagen voor de afreis: 15% van de reissom, met een minimum van 100 euro per persoon;
– tot 30 dagen voor de afreis: 30% van de reissom;
– tot 20 dagen voor de afreis: 50% van de reissom;
– tot 9 dagen voor de afreis: 75% van de reissom;
– vanaf 8 dagen voor de afreis: 100% van de reissom.                                                                                      

Uitgezonderd is losse autohuur; deze kosten zijn vanaf 2 weken voor vertrek non-refundable.

Artikel 3: Verzending van reisdocumenten

De reisdocumenten worden verstuurd op risico van de reiziger; op zijn aanvraag – en kosten – kunnen ze aangetekend of per koerierdienst verstuurd worden.

Artikel 4: Informatie website
Kennelijke fouten of vergissingen in informatieverstrekking op deze website binden Cuba Accommodations niet.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid/overmacht
Cuba Accommodations kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging of annulatie van de vervoerders ten gevolge van weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. In geval bepaalde omstandigheden onafhankelijk van de wil van de inrichters of vervoerders, zouden oorzaak zijn dat een vliegtuig of een ander vervoermiddel niet kan vertrekken, zullen de kosten verbonden aan de verlenging (maaltijden, overnachtingen, enz.) of annulatie van de reis (vb door staking) niet ten laste vallen van Cuba Accommodations. Dit geldt eveneens voor de kosten welke eventuele onderbreking of inkorting van de reis zouden kunnen meebrengen. De uitgegeven vervoerbewijzen zijn enkel geldig op de data die erop vermeld staan.